محصولات پارسیس

سیم خاردار

سیم خاردار

توری گابیون

توری حصاری

توری مش پارسیس

توری مش

مفتول مسوار

توری جوشی

توری پرسی

توری مرغی

توری فرنگی

مفتول آرماتوربندی

مفتوا گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

توری استیل

رابیتس