توری فرنگی

توری فرنگی جهت استفاده در مرغداری ، سقف کاذب ، باغچه های بزرگ و ….. کاربرد دارد.

جدول مشخصات توری فرنگی

نوع مفتولسایز مفتولچشمهارتفاعوزن هر طاقهطول هر طاقه
گالوانیزه گرم1 میل5 سانت1.206 کیلو20 متر
گالوانیزه گرم1 میل4 سانت1.207.5 کیلو20 متر
گالوانیزه گرم1 میل5 سانت1.507 کیلو20 متر
گالوانیزه گرم1 میل4 سانت1.5010 کیلو20 متر
گالوانیزه گرم1 میل5 سانت1.809 کیلو20 متر
گالوانیزه گرم1 میل4 سانت1.8011 کیلو20 متر